aigoboy 发表于 2024-4-25 09:38

移动定制款路由锁网后还能刷机吗

跟风整了两个RAX3000m,现在作为AP在用,看网上好多人说移动会锁网,有些担心,不知道锁网以后还能刷机吗?

邪恶海盗 发表于 2024-4-25 09:46

编程器在手,天下我有...

---------------------------------

tzxinqing 发表于 2024-4-25 10:47

担心锁网就刷了吧
页: [1]
查看完整版本: 移动定制款路由锁网后还能刷机吗