lm.jiang 发表于 2017-10-26 22:25

K2P灯大老毛子 搭建 免流教程~欧朋v屁n

本帖最后由 lm.jiang 于 2017-12-13 23:56 编辑

1.本人已刷 灯神 9.10 版本 老毛子固件( 经确认,荒野老毛子11.16版本也可以正常免流)2.申请花生壳免费域名(不做多解释)3.本次使用的是mproxy开端口 进行免流。4. 外网IP准备 (本人联通宽带是外网,电信宽带打10000号开) 5.详细操作: 在以下操作前,请进不死界面 恢复执行公版 。如果最后免流设置好后,有经常连不上免流op的,请再在不死界面执行公版后重新设置!! ① 用MPROXY 开端口-       winscp导入 mproxy文件(mproxy文件见附件) - MPROXY开机执行代码:killall -9 mproxy/etc/storage/bin/mproxy -l 免流端口 -h 127.0.0.1:1194 -t –d(或者用winscp进入/etc/storage/started_script.sh修改添加也一样) -       开防火墙端口:winscp 找到以下文件 键入代码:iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 免流端口 -j ACCEPT
-----------------------------以上,免流端口打开完毕------------------------------------------
②花生壳动态域名解析 设置 ③ open virtual**服务器搭建(这个不做详细介绍了,参考附件) ----------------------------------------------电信免流代码:江苏掌厅参考remote wapjs.189.cn 80http-proxy-option EXT1 "POST http://wapjs.189.cn/ HTTP/1.1"http-proxy-option EXT1 "GET http:// wapjs.189.cn/ HTTP/1.1"http-proxy-option EXT1 "Host: wapjs.189.cn "http-proxy-option EXT1 "X-Online-Host:wapjs.189.cn "http-proxy 花生壳域名 免流端口
以上教程 江苏电信 测试成功, 其他地区的仅供参考!
最后预祝给位免流成功!!!!-----------------------------------------------------------------------------附件下载地址:Mproxy及灯神9.10老毛子固件https://share.weiyun.com/2f671d39e1b239c725ed4ec25a520306

觅凤的梧桐 发表于 2017-10-27 00:04

很好,最近在南京出差,流量哗哗的,不够用

wjq_xp 发表于 2017-10-27 00:33

试一下看看

psdcps2 发表于 2017-10-27 03:50

这个可以啊

58285474 发表于 2017-10-27 05:47

这也收费?666

tian665 发表于 2017-10-27 08:05

看看怎么样

yangenwei 发表于 2017-10-27 08:07

试一下湖南电信

lm.jiang 发表于 2017-10-27 18:00

自己给自己顶

tzhwjf 发表于 2017-10-27 21:26

我也来试试看

zcmrp 发表于 2017-10-27 21:40

看看怎么样

younanm 发表于 2017-10-27 22:05

看看怎么弄!

zynzcl 发表于 2017-10-27 23:03

是那种?我用S-S R

lm.jiang 发表于 2017-10-27 23:52

zynzcl 发表于 2017-10-27 23:03 static/image/common/back.gif
是那种?我用S-S R

open virtual**

lm.jiang 发表于 2017-10-28 12:46

江苏电信正常使用!

wangchongqqq 发表于 2017-10-28 13:26

不是江苏的啊。尴尬
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: K2P灯大老毛子 搭建 免流教程~欧朋v屁n