zfdx 发表于 2022-11-29 13:53

lyihui 发表于 2022-11-29 10:42
为什么我 打不开网盘下载? 谁知道什么原因吗??

老蓝揍云问题了

lyihui 发表于 2022-11-29 17:50

zfdx 发表于 2022-11-29 13:53
老蓝揍云问题了

非常感谢,谢谢哈!~

Netsill 发表于 2022-12-5 14:25


看看哈哈

renzaijianghu88 发表于 2022-12-6 13:47

支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

fenleba 发表于 2022-12-6 23:16

不错 @iPhone SE客户端

fejich 发表于 2022-12-8 15:19

强,期待已久

锋刃 发表于 2022-12-10 16:04

顶一个   这个旧路由器也能刷openwrt了

finbarr 发表于 2022-12-10 18:58

有没有极路由3PRO的官方版刷不死的教程,找遍网上都没找到,刷老毛子也行

aibc 发表于 2022-12-10 19:22

谢谢了!!!!!!!

zfdx 发表于 2022-12-11 07:24

finbarr 发表于 2022-12-10 18:58
有没有极路由3PRO的官方版刷不死的教程,找遍网上都没找到,刷老毛子也行

这个型号没有不死和老毛子

Netsill 发表于 2022-12-11 11:18

zfdx 发表于 2022-12-11 07:24
这个型号没有不死和老毛子

大佬 ,factory。bin能发一份吗?谢谢

xu258209675 发表于 2022-12-11 20:17

非常感谢

love1314890 发表于 2022-12-14 18:52

感谢大佬分享!!!!!!

hewitt29 发表于 2022-12-16 17:03

多谢分享~~~~~~~

hewei2723 发表于 2022-12-17 16:46

谢谢了!!!!!!!
页: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11
查看完整版本: [OpenWrt-22.03] 极路由3Pro (C312B,R33)固件,openwrt-22.03正式版——2022年9月25日